Wybierz wygodny język strony:RU PL UKR EN
POL
 • pol
 • rus
 • ukr
 • eng

Umowa o świadczeniu usług

Niniejsza umowa jest umową publiczną (zwaną dalej - Umowa). Wszystkie terminy i definicje w niniejszej Umowie są używane zgodnie ze znaczeniem określonym w Warunkach korzystania.Wszystkie usługi w ramach niniejszej Umowy są świadczone Użytkownikowi przez Administrację strony
 1. Przedmiot umowy

  1. Na mocy niniejszej Umowy Administracja strony zapewnia Użytkownikowi płatne usługi (zwane dalej Usługami).
  2. Lista usług, ich koszt, czas trwania oraz warunki świadczenia określone są w niniejszej Umowie i jej załącznikach.
  3. Lista usług płatnych i ich koszt jest dostępna pod adresem https://flagma.pl/paidservices.
  4. Lista Usług i ich koszt mogą ulec zmianie z inicjatywy Administracji strony bez porozumienia z Użytkownikiem.
  5. Użytkownik otrzymuje Płatne usługi w formie, w jakiej zostały opłacone, niezależnie od tego, jak Administracja strony zmieni takie usługi lub ich koszt po dokonaniu płatności.
 2. Prawa i obowiązki stron

  1. Użytkownik ma prawo wybrać dowolne Płatne usługi świadczone przez Administrację strony.
  2. Użytkownik ma prawo do otrzymywania Usług płatnych w formie, w jakiej zostały opłacone, niezależnie od tego, jak Administracja strony zmieni takie usługi lub ich koszt po dokonaniu płatności.
  3. Użytkownik zobowiązany jest do terminowej i pełnej zapłaty za wybrane Usługi płatne.
  4. Użytkownik zobowiązany jest do podpisania Zaświadczenia okazywania usług w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty jego utworzenia w systemie Vchasno. Z pomocą ePodpisu.
  5. Administracja strony ma prawo, według własnego uznania, ustalić listę płatnych usług, warunki ich świadczenia oraz koszt takich usług.
  6. Administracja strony jest zobowiązana do zapewnienia Użytkownikowi możliwości otrzymywania płatnych Usług.
 3. Koszt usług i warunki płatności

  1. Koszt usług jest określany przez Administrację strony pod linkiem https://flagma.pl/paidservices.
  2. Warunki płatności: 100% przedpłata kartą bankową za pośrednictwem zintegrowanego systemu płatności lub zgodnie z wystawioną fakturą, w ciągu 5 (pięciu) dni bankowych od daty jej wystawienia.
  3. W przypadku, gdy Użytkownik dokonał płatność faktury w terminie dłuższym niż przewidziany w punkcie 3.2. niniejszej Umowy, Administracja strony, według własnego uznania, ma prawo albo zaakceptować przedpłatę i rozpocząć świadczenie usług, albo odmówić świadczenia usług i zwrócić kwotę przedpłaty Użytkownikowi.
  4. Faktem świadczenia Usług jest fakt połączenia z Usługą płatną. W przypadku braku nieprzewidzianych trudności technicznych, o których Administracja strony powiadamia Użytkownika dowolnymi kanałami komunikacji, Usługa jest aktywowana w dniu otrzymania przez Administrację strony płatności od Użytkownika.
  5. Fakt świadczenia Usług potwierdza «Akt o świadczeniu usług» (zwany dalej Akt) podpisany przez Strony w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia świadczenia Usług na kwotę otrzymanej płatności.
  6. Akt świadczenia usług znajduje się na koncie Użytkownika w systemie i w systemie obiegu dokumentów Vchasno. W przypadku niezgodności z Aktem, Użytkownik jest zobowiązany do przesłania Administracji strony uzasadnionej odmowy jej podpisania.
  7. W przypadku braku podpisanej przez Użytkownika Aktu lub uzasadnionej odmowy podpisania Akty, Usługi uważa się za wykonane prawidłowo i w całości, a Akt uważa się za podpisany przez Użytkownika.
  8. Administracja strony ma prawo odmówić wydania Użytkownikowi Aktu w przypadku niepełnego wypełnienia przez Użytkownika zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
  9. Ogólne warunki zwrotu i odmowy zwrotu środków w przypadku niewykonania usług reguluje niniejsza Umowa.
  10. Środki są zwracane na konto użytkownika na jego Koncie za niewykonane płatne usługi w następujących przypadkach:
   1. gdy ogłoszenie zostanie usunięta podczas moderacji;
   2. w przypadku, gdy Administracja nie wykona usługi z przyczyn technicznych;
   3. w przypadku usuwania zduplikowanych kont, zwrot pieniędzy następuje na żądanie Użytkownika. Decyzję o powrocie podejmuje Administracja.
  11. Środki pieniężne nie są zwracane użytkownikowi za niewykonane płatne usługi w następujących przypadkach:
   1. przy publikowaniu ogłoszeń o zabronionych produktach, usługach, ofertach, a także tych, które naruszają Umowę (patrz punkt 4.8 Warunków korzystania);
   2. w przypadku zablokowania konta (patrz punkty 4.3, 4.4 Warunków korzystania);
   3. gdy Użytkownik samodzielnie usunie ogłoszenie.
  12. W przypadku systematycznych (dwu lub więcej) naruszeń warunków niniejszej Umowy lub Warunków korzystania Administracja ma prawo nie zwrócić środków.
 4. Zawarcie, czas trwania, zmiana i rozwiązanie umowy

  1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta (zaakceptowana) od momentu zaakceptowania przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy i obowiązuje do momentu pełnego wypełnienia przez strony swoich zobowiązań.
  2. Płatność za usługi jest automatycznym dowodem podpisania (akceptacji) Umowy o świadczeniu usług i pozbawia Użytkownika prawa do powoływania się na brak podpisania/brak akceptacji, nieporozumienia itp. warunków Umowy o świadczeniu usług.
  3. Administracja strony ma prawo do jednostronnej zmiany warunków niniejszej Umowy. Koszt i warunki Usług opłacanych przez Użytkownika nie podlegają zmianom.
  4. Obie strony mają prawo do jednostronnego rozwiązania umowy.
  5. Przy rozwiązaniu umowy z inicjatywy Użytkownika koszt odpłatnych Usług nie podlega zwrotowi.
  6. W przypadku zablokowania Konta Użytkownika zgodnie z Warunkami korzystania środki wpłacone przez Użytkownika nie zostaną zwrócone.
 5. Odpowiedzialność stron i procedura rozwiązywania sporów

  1. Strony ponoszą odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.
  2. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli nastąpiło to nie z ich winy. Stronę uważa się za niewinną, jeśli wykaże, że podjęła wszelkie możliwe środki w celu prawidłowego wykonania Umowy.
  3. Administracja strony nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty Użytkownika spowodowane awariami w działaniu strony i innych systemów, które są zintegrowane z działaniem strony (w tym, ale nie wyłącznie, systemy płatności, system Vchasno).
  4. Wszelkie spory i nieporozumienia są rozwiązywane przez strony w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia strony mają prawo zwrócić się do sądu zgodnie z normami obowiązującego prawa.
 6. Inne warunki

  1. Niniejsza Umowa jest podpisana elektronicznie zgodnie z normami obowiązującego ustawodawstwa.
  2. Potwierdzeniem podpisania Umowy i akceptacją jej warunków jest fakt zapłaty za usługi zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.
  3. Podpisanie niniejszej Umowy oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości systemowych i innych wiadomości informacyjnych od strony, a także, że zapoznał się z warunkami niniejszej Umowy, Warunkami korzystania, Polityką wykorzystania cookies, Polityką Prywatności, zgadza się i zobowiązuje się do wykonania tych warunków.
  4. Akceptacja niniejszej Umowy potwierdza, że informacje i dokumenty dostarczone przez Użytkownika są prawidłowe i zgodne z obowiązującym prawem i dokumentami ustawowymi Użytkownika.
  5. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada wszystkie niezbędne prawa i uprawnienia niezbędne do zawarcia niniejszej Umowy.
  6. W przypadkach nieprzewidzianych w niniejszej Umowie Strony kierują się Warunkami korzystania i obowiązującym prawem.
Wybierz sekcję
×