Wybierz wygodny język strony:RU PL UKR EN
POL

Warunki korzystania

Niniejsze Warunki korzystania (zwane dalej Umową) regulują stosunek prawny między stroną https://flagma.pl (zwaną dalej Stroną) reprezentowaną przez jej właściciela Flagma Inc., Toronto, Kanada (zwaną dalej Administracją) a zdolna osoba fizyczna lub prawna (dalej zwani Użytkownikami). Niniejsza Umowa jest umową publiczną. Akceptacja warunków określonych w niniejszej Umowie jest automatycznym porozumieniem z jej realizacją.
 1. Warunki i definicje

  1. Strona - https://flagma.pl, administrowana przez Administrację i jest platformą komunikacyjną do umieszczania tymczasowych ogłoszeń.
  2. Administracja strony - Flagma Inc., Toronto, Kanada.
  3. Zarejestrowani Użytkownicy strony - to pełnoprawne osoby fizyczne, które w momencie rejestracji ukończyły 18 lat, a także osoby prawne, które zaakceptowały postanowienia niniejszej Umowy.
  4. Niezarejestrowani Użytkownicy strony – osoby fizyczne, prawne przeglądające stronę bez prawa do zamieszczania Ogłoszeń.
  5. Użytkownik/Użytkownicy — zarejestrowani i niezarejestrowani Użytkownicy.
  6. Konto - to profil elektroniczny Użytkownika, stworzony przez Administrację. Za pomocą konta elektronicznego Użytkownik może zarządzać swoimi ogłoszeniami na Stronie. Z Konta może korzystać tylko jeden Użytkownik, nie jest dozwolone przenoszenie dostępu do Konta z jednego Użytkownika na drugiego.
  7. Rejestracja - podanie przez Użytkownika Administracji strony informacji niezbędnych do korzystania ze Strony poprzez wypełnienie formularza. Rejestrację uważa się za zakończoną od momentu otrzymania odpowiedniego powiadomienia na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji.
  8. Dane osobowe - to informacja lub zbiór informacji o osobie fizycznej, która za ich pomocą została zidentyfikowana lub może zostać zidentyfikowana.
  9. Usługi płatne – usługi, które Administracja Strony świadczy odpłatnie. Korzystanie z usług płatnych jest dobrowolne.
 2. Usługi strony

  1. Strona świadczy usługi przeglądania i zamieszczania informacji dodanych przez Użytkowników w celu:
   • sprzedaży i/lub zakupu towarów, robót, usług;
   • poszukiwania pracowników i/lub ofert pracy;
   • oferty i/lub wyszukiwania ładunków i pojazdów.
  2. Wszystkie transakcje zawierane są bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami. Administracja nie jest uczestnikiem transakcji Użytkowników, a jedynie udostępnia platformę internetową do zamieszczania informacji.
  3. Administracja nie weryfikuje dokładności informacji dostarczonych przez Użytkowników i nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za dokładność i wiarygodność takich informacji.
 3. Postanowienia ogólne

  1. Umowę uważa się za zawartą przez Użytkownika bez żadnych zastrzeżeń i wyjątków w momencie jakiejkolwiek interakcji Użytkownika ze Stroną, natomiast Użytkownik potwierdza akceptację wszystkich warunków Umowy.
  2. Korzystanie z dowolnej funkcji strony przez Użytkownika oznacza automatycznie akceptację przez Użytkownika niniejszej Umowy.
  3. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z Umową w całości lub w części, Administracja prosi go o opuszczenie tej strony.
  4. Zarejestrowany Użytkownik dodatkowo wyraża zgodę na Umowę podczas rejestracji oraz podczas zmiany danych rejestracyjnych, o czym świadczy odpowiedni tekst, znajdujący się pod przyciskiem "Rejestracja”.
  5. Administracja ma prawo do jednostronnej zmiany tekstu niniejszej Umowy. Nowa wersja Umowy wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania na stronie https://flagma.pl/agreement.
  6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za ich działania związane z umieszczaniem Ogłoszeń na Stronie, w tym m.in. za zgodność treści informacji Użytkownika z wymogami obowiązującego prawa. Użytkownik rozumie i zgadza się, że zamieszczane przez niego informacje nie powinny naruszać praw autorskich, praw do oznaczeń towarów i usług (znaków towarowych), środków indywidualizacji i/lub praw do innych przedmiotów własności intelektualnej będących własnością osób trzecich. Użytkownik samodzielnie i na własny koszt zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z umieszczaniem takich Ogłoszeń na Stronie.
 4. Umieszczanie informacji (ogłoszeń) na Stronie

  1. Zestaw danych rejestracyjnych Użytkownika (Konta) Administracja ma prawo publikować w całości lub w części na Stronie oraz stronach partnerskich w dowolnych sekcjach. Użytkownik zgadza się, że Administracja ma prawo do gromadzenia, przetwarzania, używania i przechowywania Konta Użytkownika na Stronie i jego danych w celu wypełnienia niniejszej Umowy.
  2. Zarejestrowany Użytkownik ponosi osobistą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojej pary login-hasło określonej przez siebie podczas rejestracji lub przy ich późniejszej zmianie, a także ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności, które zostaną wykonane przez Użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę w tym procesie używania jego pary login-hasło. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznej zmiany hasła w przypadku podejrzenia, że jego para login-hasło została ujawniona lub może być wykorzystywana przez osoby trzecie.
  3. Dane rejestracyjne Użytkownika są publikowane na Stronie w momencie zakończenia rejestracji i są weryfikowane po pewnym czasie od rejestracji. Jeżeli zawartość Konta narusza zasady rejestracji (w tym wymagane dane nie są określone lub sekcja jest nieprawidłowo wskazana), niniejszej Umowy lub zawiera informacje sprzeczne z wymogami obowiązującego prawa, wówczas takie Konto jest usuwane przez Administrację.
  4. Użytkownik zobowiązuje się nie tworzyć kilku Kont na Stronie z faktycznie tego samego podmiotu prawnego lub osoby fizycznej, w tym używając różnych nazw firm, nazwisk, adresów i innych danych. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu Administracja jednostronnie dezaktywuje wszystkie Konta takiego Użytkownika.
  5. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo i możliwość samodzielnego usunięcia swojego Konta oraz ogłoszeń. Jeśli chcesz usunąć Twoje konto przejdź do Twojego profilu. W menu bocznym przejdź do strony „Profil firmy”. W menu górnym przejdź do strony „Usuń konto”.
  6. Wymagania dotyczące ogłoszeń:
   • dokładne, kompletne i rzetelne informacje o towarach, pracach, usługach i warunkach ich sprzedaży oraz ich cenie;
   • użytkownik ma wystarczające prawa do sprzedaży towarów, robót, usług;
   • dostępność niezbędnych zezwoleń na sprzedaż towarów, robót, usług;
   • zgodność przedmiotu sprzedaży, warunków wykonania robót, usług z wymogami ustawodawstw krajów, w których są sprzedawane.
  7. Umieszczając swoje informacje na Stronie, Użytkownik wyraża zgodę na następujące Zasady:
   • zabronione jest publikowanie przez jednego Użytkownika tych samych lub podobnych ogłoszeń;
   • zabronione jest dodawanie tych samych ogłoszeń z różnych adresów e-mail/numerów telefonów komórkowych;
   • zabronione jest publikowanie ogłoszenia w dziale niezgodnym z tematem ogłoszenia;
   • jedne ogłoszenie opublikowane na stronie nie powinne zawierać kilku ogłoszeń (na przykład więcej niż jednego produktu lub usługi albo jednej oferty pracy);
   • zabronione jest publikowanie w tytule i opisie ogłoszeń danych teleadresowych oraz adresów stron internetowych;
   • zabrania się umieszczania w ogłoszeniu linków do zasobów zawierających złośliwe elementy, lub linków do strony głównej witryny;
   • zamieścić ogłoszenie produktu lub usługi, jeśli taka publikacja może prowadzić do naruszenia przepisów prawa;
   • zamieszczając ogłoszenie o usłudze podlegającej licencjonowaniu, Użytkownik jest zobowiązany do wskazania numeru licencji oraz przez kogo została wydana;
   • dozwolone jest umieszczenie jednego ogłoszenia dotyczącego jednego konkretnego przedmiotu, nieruchomości, oferty pracy, usługi;
   • zabronione jest publikowanie ogłoszenia, którego tytuł lub opis jest logicznie niezwiązany i nieczytelny;
   • zabronione jest publikowanie obelg i wyrażeń obscenicznych;
   • zabronione jest publikowanie informacji, które mogą dotyczyć gromadzenia i przechowywania danych osobowych innych użytkowników;
   • zabrania się publikowanie ogłoszeń o zarabianiu w Internecie, o prowadzeniu masowych e-maili, o marketingu sieciowym, o pracy wymagającej inwestycji materialnych, o usługach erotycznych i okultystycznych;
   • zabrania się publikowania ogłoszeń o towarach i usługach zabronionych do publikacji przez obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy.
  8. Zabrania się umieszczanie ogłoszeń promujących sprzedaż następujących towarów i usług:
   • alkoholowe, niskoalkoholowe napoje, alkohol etylowy i produkty je zawierające;
   • papierosy, wyroby tytoniowe;
   • produkty farmakologiczne, leki. Ogłoszenia reklamujące suplementy biologicznie aktywne (BAA) są dozwolone, jeśli Użytkownik zostanie poinformowany, że suplement diety nie jest lekiem;
   • środki odurzające, substancje psychotropowe, trucizny, substancje toksyczne i ich substytuty oraz składniki użyte do ich przygotowania;
   • rośliny halucynogenne, grzyby i produkty z nich otrzymane;
   • materiały erotyczne, pornograficzne i intymne;
   • broń palna, broń biała, broń traumatyczna, a także amunicja i akcesoria do nich;
   • prace gotowe, prace semestralne, magisterskie, notatki z wykładów;
   • reklama usług finansowych bez licencji;
   • narzędzia i sprzęt kłusowniczy (wędki elektryczne, sieci, pułapki itp.) oraz usługi ich wytwarzania;
   • informacyjne bazy danych – bazy celne, stanowe, telefoniczne lub inne zawierające dane osobowe;
   • specjalne środki czynnej obrony stosowane przez organy ścigania;
   • specjalne techniczne środki tajnego pozyskiwania informacji;
   • usługa odwijania/zwijania przebiegu samochodu, jak również urządzeń;
   • sprzedaż wszelkich innych towarów, robót, usług zabronionych przez prawo.
  9. Użytkownik wyraża zgodę i przyjmuje pełną odpowiedzialność za zgodność zamieszczanych przez niego informacji z wymogami obowiązującego prawa, w tym Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność (ale nie wyłącznie):
   • nieprzestrzeganie praw autorskich osób trzecich, w tym wykorzystanie zdjęć osób trzecich;
   • nieuprawnione użycie nazw firm;
   • nieuprawnione użycie logo stron trzecich;
   • nieuprawnione użycie znaków, w tym znaków towarowych osób trzecich.
  10. W przypadku roszczeń osób trzecich związanych z informacjami zamieszczonymi przez Użytkownika na Stronie, Użytkownik zobowiązuje się do samodzielnego zaspokojenia takich roszczeń i na własny koszt.
  11. Ogłoszenia są publikowane na Stronie w momencie umieszczenia i są sprawdzane jakiś czas po umieszczeniu. Jeżeli treść ogłoszeń narusza Zasady zamieszczania ogłoszeń, jest ona usuwana przez Administrację. W przypadku wielokrotnych naruszeń Regulaminu zamieszczania ogłoszeń lub wielokrotnych łamania Regulaminu, a także świadomie nieprawdziwych informacji w ogłoszeniu zamieszczonym przez Użytkownika, Konto Użytkownika może zostać usunięte przez Administrację.
  12. Administracja ma prawo:
   • przenieść ogłoszenia do innych sekcji Strony, jeśli zostanie zidentyfikowana sekcja bardziej odpowiednia do ich umieszczenia;
   • przenieść ogłoszenia do innych stron;
   • edytować lub usuwać publikacje Użytkownika na Stronie, jeśli naruszają one warunki niniejszej Umowy, szkodzą Administracji lub osobom trzecim, a także według własnego uznania bez podania przyczyny;
   • publikować publicznie dostępne publikacje Użytkownika na stronach partnerskich;
   • na pierwsze żądanie odpowiedniego uprawnionego organu (organu ścigania), ale zgodnie z obowiązującym prawem, przekazać takiemu organowi państwowemu dostępne informacje o Użytkowniku, w tym dane osobowe.
 5. Zastrzeżenie

  1. Administracja nie ponosi odpowiedzialności:
   • za awarie w działaniu Strony spowodowane przerwami w działaniu sprzętu i oprogramowania, za awarie występujące w sieciach telekomunikacyjnych lub energetycznych, za awarie spowodowane działaniem szkodliwych programów lub osób trzecich;
   • za treść, rzetelność i legalność informacji publikowanych przez Użytkownika na Stronie;
   • za utracone korzyści lub szkody/szkody wyrządzone Użytkownikowi, za wszelkie inne straty, które mogą powstać podczas korzystania ze Strony i zamieszczonych na niej informacji;
   • w przypadku nieautoryzowanego dostępu do serwerów Strony lub korzystania z nich i/lub przechowywanych na nich informacji o użytkownikach, a także za wszelkie błędy, wirusy, wirusy komputerowe «konie trojańskie» itp., które mogą być przesyłane do Strony lub za jej pośrednictwem przez osoby trzecie;
   • za jakość, bezpieczeństwo, legalność i zgodność produktu lub usługi z ich opisem, a także możliwość sprzedaży lub zakupu produktu/usługi przez Użytkownika.
  2. Administracja nie uczestniczy w transakcjach pomiędzy Użytkownikami, dlatego nie ponosi żadnej odpowiedzialności za te transakcje.
  3. Użytkownik zgadza się samodzielnie rozwiązywać wszelkie spory z innym Użytkownikiem i zgłaszać roszczenia do innego Użytkownika bezpośrednio, bez angażowania Administracji w takie spory.
  4. Jeśli użytkownik uważa, że jego prawa zostały naruszone przez innego Użytkownika, może złożyć w tej sprawie skargę do Administracji.
  5. Administracja ma prawo nie podejmować żadnych działań w związku ze skargą Użytkownika.
  6. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za tymczasowe awarie w dostępie do Strony, spowodowane okolicznościami niezależnymi od Administracji.
  7. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za awarie Strony, spowodowane przerwami technicznymi w działaniu sprzętu i oprogramowania.
  8. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie i/lub pośrednie straty, w tym utracone korzyści, które Użytkownik może ponieść podczas korzystania ze Strony, w tym z powodu nienależytego wypełniania swoich zobowiązań przez innych użytkowników Strony.
  9. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo informacji z konta, możliwość korzystania z usług Strony, bezpieczeństwo i możliwość korzystania ze środków na koncie osobistym Użytkownika, w przypadku zablokowania/zakazania korzystania z usług osób trzecich usługi, za pomocą których Użytkownik rejestruje się i/lub wchodzi na Stronę, znajdujące się poza kontrolą Administracji.
 6. Przetwarzanie danych osobowych

  1. Rejestrując się na Stronie, Użytkownik wyraża zgodę na to, że podane przez niego dane osobowe są publicznie dostępne, a Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie jego danych osobowych przez Administrację. Użytkownik wyraża również zgodę na przekazywanie jego danych osobowych podmiotom trzecim, w tym na przekazywanie danych osobowych za granicę.
  2. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wszelkie czynności lub zestaw czynności związanych z gromadzeniem, rejestracją, gromadzeniem, przechowywaniem, adaptacją, modyfikacją, aktualizacją, wykorzystaniem, rozpowszechnianiem, przekazywaniem, usuwaniem danych osobowych Użytkownika w celu zapewnienia działania Usługi strony.
  3. Dane osobowe są przetwarzane przez Flagma Inc., zarejestrowaną pod adresem 80 Atlantic Avenue, Unit 400, Toronto, Ontario, Canada, M6K 1X9.
  4. Przetwarzanie przez Administrację danych osobowych Użytkownika odbywa się w celu zapewnienia funkcjonowania Strony oraz świadczenia Użytkownikowi zindywidualizowanych usług Strony. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych osobowych Użytkownika przez inne osoby.
 7. Płatność za usługi płatne

  1. Administracja, według własnego uznania, ma prawo do niezależnego ustalenia Listy płatnych usług Strony. Aby korzystać z Usług płatnych, Użytkownik musi zaakceptować z Administracją Umowę o świadczeniu usług.
  2. Podpisując umowę określoną w punkcie 7.1., Użytkownik potwierdza swoją zgodę na otrzymywanie Płatnych Usług od Administracji Strony. Zapłata za usługi jest automatycznym dowodem akceptacji Umowy o świadczeniu usług i pozbawia Użytkownika prawa do powoływania się na brak podpisu/brak akceptacji, nieporozumienie itp. warunki Umowy o świadczeniu usług.
  3. Wszelkie warunki świadczenia Usług Płatnych reguluje Umowa określona w punkcie 7.1. niniejszej Umowy. W przypadku sprzeczności dotyczących usług płatnych pomiędzy niniejszą Umową a Umową, Umowa niniejsza ma pierwszeństwo. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu dotyczącego ogólnych warunków korzystania ze Strony, niniejsza Umowa ma pierwszeństwo.
 8. Przyczyny usunięcia ogłoszeń

  1. Administracja ma prawo usunąć Ogłoszenie Użytkownika bez zgody Użytkownika z następujących powodów:
   • Użytkownik ma już na Stronie aktywne podobne i/lub podobne w tekście i/lub w istocie ogłoszenie reklamujące ten produkt/usługę;
   • informacje zawarte w ogłoszeniu nie są prawdziwe, sprzeczne z niniejszą Umową i/lub przepisami;
   • tytuł ogłoszenia nie zawiera informacji o oferowanym/żądanym produkcie/usłudze;
   • zdjęcie zawiera jakiekolwiek dane kontaktowe (numer telefonu, link do strony internetowej), jest słabej jakości lub nie ma wyraźnego związku semantycznego z tekstem ogłoszenia;
   • ogłoszenie złożone w sekcji niezgodnej z treścią ogłoszenia;
   • skarga innego Użytkownika dotycząca naruszenia jego praw, prawnie uzasadnionych interesów i/lub żądanie uprawnionego organu państwowego.
 9. Obowiązki stron

  1. Użytkownik zgadza się:
   • nie podejmować żadnych działań, które mogą spowodować nieproporcjonalne obciążenie infrastruktury Strony;
   • nie używać automatycznych programów w celu uzyskania dostępu do Strony bez pisemnej zgody Administracji;
   • nie zmieniać w żaden sposób, nie reprodukować, nie rozpowszechniać ani nie prezentować publicznie żadnych informacji zawartych na Stronie (z wyjątkiem informacji dostarczonych przez samego Użytkownika) bez uprzedniej pisemnej zgody Administracji;
   • nie ingerować ani nie próbować zakłócać działania automatycznych systemów lub procesów, a także innych czynności w celu uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do Strony;
   • nie wykorzystywać informacji dostarczonych przez innych Użytkowników w żadnym innym celu niż dokonanie transakcji bezpośrednio z tym Użytkownikiem, bez pisemnej zgody drugiego Użytkownika.
  2. Użytkownikowi nie wolno:
   • omówienie działań Administracji w inny sposób niż poprzez korespondencję elektroniczną z Administracją;
   • używanie Nazw użytkownika podobnych do nazw innych Użytkowników w celu podszywania się pod nich i pisania wiadomości w ich imieniu.
  3. Administracja zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby właściwie wypełnić swoje zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy, w tym normalne działanie usług Strony i nieudostępnianie osobom trzecim danych osobowych dostarczonych przez Użytkownika, chyba że prawo stanowi inaczej.
  4. Administracja ma prawo:
   • ustawić ograniczenia w korzystaniu z usług Strony;
   • zmienić lub zakończyć działanie usług Strony w całości lub w części za powiadomieniem Użytkownika lub bez niego;
   • ograniczyć liczbę aktywnych ogłoszeń Użytkownika na Stronie, a także działań Użytkownika na Stronie;
   • odmówić Użytkownikowi dostępu do Strony;
   • w dowolnym momencie usunąć lub wyłączyć konto Użytkownika, z automatycznym usunięciem wszystkich zamieszczonych ogłoszeń Użytkownika;
   • usunąć lub przenieść wszelkie ogłoszenia opublikowane na Stronie za naruszenie niniejszej Umowy;
   • przenieść Stronę wraz ze wszystkimi jej usługami i treściami, w tym danymi osobowymi Użytkowników, jego następcy prawnemu i/lub innej osobie na podstawie umów lub innych podstaw;
   • w każdym czasie żądać od Użytkownika potwierdzenia danych podanych przez niego podczas rejestracji oraz żądać dokumentów potwierdzających w tym zakresie.
 10. Okres obowiązywania umowy i wypowiedzenie usług strony

  1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą zaakceptowania przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy i obowiązuje bezterminowo.
  2. Użytkownik ma prawo do jednostronnego zakończenia rejestracji na Stronie, bez uprzedniego powiadomienia Administracji i wyjaśnienia przyczyn.
  3. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z jakimikolwiek zmianami w niniejszej Umowie lub innymi warunkami korzystania ze Strony, Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania korzystania ze Strony poprzez usunięcie swojego konta; niezarejestrowany Użytkownik musi opuścić Stronę.
  4. Dalsze korzystanie ze Strony jest automatycznym potwierdzeniem zgody użytkownika na zmiany dokonane przez Administrację.
  5. Wypowiedzenie Umowy z inicjatywy Administracji może nastąpić w następujących przypadkach:
   • naruszenie warunków niniejszej Umowy;
   • podejmowanie jakichkolwiek działań sprzecznych z zasadami Strony.
 11. Postanowienia końcowe

  1. Umowa lub jakakolwiek jej część może zostać zmieniona przez Administrację bez specjalnego powiadomienia Użytkownika. Nowa wersja Umowy wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania na Stronie. Aktualna wersja Umowy jest zawsze dostępna pod adresem https://flagma.pl/agreement.
  2. Wiadomości dla administracji są wysyłane za pomocą funkcji linku " Pytania dotyczące administracji Strony ” znajdującej się na dole wszystkich stron Witryny.
  3. W przypadku sporów między stronami będą one rozwiązywane w drodze negocjacji. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu w drodze negocjacji, spór podlega rozstrzygnięciu w sposób przewidziany przez obowiązujące przepisy prawa.
  4. W przypadkach nieprzewidzianych w niniejszej Umowie strony kierują się obowiązującym prawem.
Wybierz sekcję
×